log in

Ensinkwedstrijd en Kerstborrel

In verband met de onbeschikbaarheid van het zwembad is de Ensinkwedstrijd verplaatst van zondag 15 december naar zondag 8 december. Binnenkort kun je je inschrijven om aan deze gezellige wedstrijd in het Ir. Ottenbad mee te doen. Dit houdt ook in dat de Kerstborrel voor de vrijwilligers is verplaatst naar deze datum. De vrijwilligers die hiervoor in aanmerking komen ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van de activiteitencommissie. Dus reserveer deze avond vast in je agenda voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in het restaurant van het zwembad.

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 13 november 2019, om 20.30 uur is er door het bestuur een extra Algemene Vergadering uitgeroepen waarin een aantal belangrijke onderwerpen aan de leden zullen worden voorgelegd. Op de agenda staat ondermeer een voorstel tot aanpassing van het Huishoudelijk Reglement en het contributiestelsel. Tevens ligt er een voorstel voor aanpassing van het vrijwillgersbeleid. Kortom een aantal belangrijke onderwerpen die vitaal zijn voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging.Ik hoop dat we U kunnen uitdagen om aanwezig te zijn bij deze Algemene Vergadering welke zal plaatsvinden in het vergaderzaaltje van ons zwembad.

Nieuw bestuur

Op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 26 juni 2019 werden door de Commissie van de Toekomst een aantal nieuwe kandidaten voor het bestuur voorgedragen. Met unanieme instemming van de aanwezige leden werden de 5 kandidaten tot bestuursleden benoemd. Richard Boeken Kruger werd voorgedragen als nieuwe voorzitter. Ook deze voordracht werd unaniem onder applaus aangenomen. Met de twee zittende bestuursleden Theo Cats en Myhreen Vleeshouwers bestaat het bestuur van onze vereniging nu weer uit 7 leden. De bestuursfuncties zijn als volgt verdeeld::

Voorzitter: Richard Boeken Kruger

Penningmeester: Theo Cats

Secretaris: Helen van Baarle

Algemeen bestuurslid: Hans Vera (waterpolo)

Algemeen bestuurslid: Afzel Sahebali (wedstrijdzwemmen)

Algemeen bestuurslid: Myhreen Vleeshouwers (elementair zwemmen)

Algemeen bestuurslid: Toine Valentijn (adviseur en externe contacten)

Door de samenstelling van dit bestuur is het voortbestaan van onze vereniging weer gewaarborgd en kunnen we met veel energie toewerken naar het 90-jarig jubileum.

 

 

Algemene ledenvergadering 26 juni

Op woensdag 26 juni wordt er in de vergaderzaal van het Ir. Ottenbad een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven voor de benoeming van een aantal bestuursleden om ervoor te zorgen dat binnen onze vereniging nog voor de grote vakantie uitstroom weer een volwaardig bestuur benoemd kan worden. Het bestuur zal worden gevormd door het dagelijks bestuur, zijnde de voorzitter, de penningmeester, en een secretaris, aangevuld met de vertegenwoordigers van het elementair zwemmen, de afdeling waterpolo en de afdeling wedstrijdzwemmen. Dit moet een bestuur garanderen van minimaal 6 personen. De commissie van de Toekomst heeft samen met de zittende bestuursleden Theo Cats en Myhreen Vleeshouwers de afgelopen weken diverse positieve gesprekken gevoerd met kandidaat bestuursleden. Deze willen we dan ook graag op deze Algemene Ledenvergadering presenteren. Wij hopen dat jullie de kandidaatstellingen willen ondersteunen zodat we weer een volwaardig bestuur kunnen installeren waarmee het voortbestaan van onze vereniging weer is gewaarborgd.

Aanvang vergadering 20.15 uur.

Uitnodiging ALV 2019


Het bestuur van Zwem- en Polovereniging Aegir heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 23 januari 2019.

 

Zoals in de ALV van 2018 aangegeven loopt de termijn als bestuurslid van Aegir van Jan-Dirk en Ivo af in 2019. 

Ivo en Jan-Dirk hebben beide aangegeven niet verkiesbaar te zijn voor een volgende termijn. Aangezien er geen opvolging binnen het huidig bestuur is voor beide bestuursleden is het bestuur dringend op zoek naar nieuwe leden.

Jan-Dirk en Ivo hebben in de afgelopen jaren samen met Jordi en nu met Theo een minimale bezetting van het bestuur gevormd en dit is voor de continuïteit van de vereniging geen wenselijke situatie. Jan-Dirk en Ivo adviseren de vereniging dan ook om tot een bestuur van minimaal 5 leden te komen, zodat er energie in de vereniging gestoken kan worden om de lopende vraagstukken om de vereniging verder te brengen. Met de komst van Theo Cats binnen het bestuur is voor de functie van Penningmeester voor de komende jaren voldoende invulling gewaarborgd.

Als zittend bestuur doen wij een oproep aan alle leden om zich bij ons te melden als er interesse ontstaat om een bijdrage te leveren aan de vereniging in de vorm van bestuurslid.

Met vriendelijke groet,
Jan-Dirk, Ivo en Theo

 

Vrijwilliger van het jaar en aanmoedigingsprijs 2018

Tijdens de kerstborrel 2018 is de aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers en de Jo Valentijn trofee voor vrijwilliger van het jaar uitgereikt.

Dit jaar waren er meerdere genomineerde voor de aanmoedigingsprijs, aangezien het om een hechte groep aan jongeren gaat, heeft het bestuur besloten om ze allemaal een prijs te geven. 

Als motivatie voor de prijs geldt dat deze jongeren elke zondag vol energie, eerder dan hun eigen training, aanwezig zijn om de jongste teams te begeleiden met de trainingen, voor 8.00u staan zijn klaar om hen op te vangen, vervolgens gaan ze een uur met ze aan de slag om daarna de eigen training in te gaan. Ondanks hun zelf nog jonge leeftijd is het mooi om te zien hoe zij op een volwassen manier de allerkleinsten kunnen enthousiasmeren.

Het gaat om de volgende jongens en dame,

Sophie Serrée ( Trainster Aegir EG1 )
Tim Cornelissen ( Trainer Aegir EG1 )
Menno Esvelt ( Trainer Aegir DG1 )
Sander Verlijsdonk ( Trainer F-jes )

 

Voor de vrijwilliger van het jaar is dit jaar gekozen voor Koen van de Laar.

Als motivatie voor deze prijs geldt dat Koen actief is binnen wedstrijdzwemmen als commissielid en trainer alsook bij elementair als instructeur.

Dit doet hij al vele jaren met een grote inzet. Bij het elementaire zwemmen is hij wekelijks instructeur bij de A-baan. Dit jaar heeft hij, in die rol, een bijdrage geleverd tijdens de proeflessen van Heel Brabant Zwemt, een voorselectie voor de A-garantie en Stichting Leergeld. Onlangs heeft Koen ook zijn opdrachten en stages afgerond voor de opleiding Lesgever Zwem-ABC, de meest intensieve opleiding op het gebied van elementair zwemmen. Zijn eindgesprek heeft hij in januari. 

Maar de meesten zullen Koen kennen via het wedstrijdzwemmen, waar hij zowel trainer als commissielid is. 
Als aanspreekpunt is hij verantwoordelijk voor presentielijsten en nieuwe inschrijvingen, maar hij speelt ook een actieve rol bij de nieuwsartikelen op de website en het versturen van mails. 
Dit alles doet hij met veel enthousiasme, plezier en professionaliteit. 
Niet alleen schept hij hiermee een voorbeeld voor anderen, maar hij motiveert ook de medevrijwilligers om zich heen.

Als bestuur kijken wij met trots naar deze jongeren die zich iedere week belangeloos inzetten om andere het plezier in het zwemmen bij te brengen.

 

Aanmoedigingsprijs 2018

DSCN3647.jpg

 

Vrijwilliger van het jaar 2018

DSCN3647.jpg

 

Oproep van het bestuur

Het bestuur van Aegir zet zich dagelijks in om de watersport zo leuk mogelijk te maken en de vrijwilliger te ontzorgen om zich optimaal op het zwemmen te kunnen richten!

Oud-voorzitter Jo Dekker

Onlangs ontvingen wij via zijn familie het bericht dat op 9 januari 2018 Jo Dekker was overleden. Hij is 94 jaar geworden. Jo is in de periode van 1966 t/m 1971 voorzitter van onze Zwem- en Polovereniging geweest. Na zijn afscheid werd er een bestuur gevormd die het uitgeven van geld aan een wedstrijdploeg als prioriteit had verheven. Toen dat bijna de ondergang van onze vereniging betekende heeft de ledenvergadering destijds ingegrepen en heeft Jo Dekker met een nieuw geformeerd bestuur  in de jaren 1972 en 1973  de zaak weer op de rails gekregen en gezorgd dat het voortbestaan van onze vereniging werd gewaarborgd. Enkele jaren geleden is Jo Dekker nog gehuldigd voor zijn 50 jarig lidmaatschap. Hij ruste in vrede.