log in
het Bestuur

het Bestuur

Het bestuur van Zwem- & Polovereniging Aegir plaatst met enige regelmaat artikelen op de website om haar leden en vrijwilligers te informeren. 

Website URL:

ALV 2017

Het bestuur van Zwem- en Polovereniging Aegir heeft het genoegen u uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Woensdag 05 april 2017.

In de bijlage vindt je de uitnodiging met de agenda

 

Notulen ALV 28 September


René Esvelt opent de vergadering om 20.20u en heet iedereen van harte welkom. Deze vergadering heeft maar één agendapunt, namelijk de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

De vereniging is tijdens de ALV van 6 april 2016 op de hoogte gesteld van het feit dat René en Brenda per 1 oktober 2016 gaan stoppen met hun bestuurstaken. Vanaf die tijd is er vanuit het bestuur een aantal acties uitgezet om te kijken wie een bestuursfunctie ambieert. Jan-Dirk van de Laar heeft aangegeven voorzitter te willen worden. Zijn sollicitatie is deze maand openbaar gemaakt en het bestuur is blij dat er opvolging is van de voorzittersrol.

Vervolgens stelt René de vraag of er mensen aanwezig zijn die zich kandidaat willen stellen voor het voorzitter- of het secretarisschap. Dit is niet het geval.

Vervolgens geeft hij het woord aan Jan-Dirk die zichzelf graag wil voorstellen.JanDirk
Hij is aan de vereniging verbonden door zijn zoon Koen die al jarenlang lid is. Hij is getrouwd met Meriam en zij hebben, naast Koen, ook nog dochter Kim. Jan-Dirk is ook al enige tijd lid. Hij zwemt op zaterdagmorgen in de Masterbaan en hij organiseert de landtrainingen bij het wedstrijdzwemmen. Daarvoor heeft hij de samenwerking opgezocht met ‘Step by step’, de dansschool waar zijn dochter actief is.

Jan-Dirk is directeur van Mansveld Projecten en Services BV. Hij wordt gelukkig van het ontwikkelen van mensen/groepen in welke vorm dan ook. Hij pakt graag aan en door. Het liefst via de voordeur. Niet te moeilijk en recht door zee.
Ook onderzoekt hij graag welke vraag er nu precies gesteld wordt. Hij luistert, denkt erover na en zet vervolgens de nodige acties uit. Vaak met het doel om verbindingen te leggen en er achter te komen/de relatie te zien waarom zaken niet lekker lopen. Daar ligt zijn kracht en passie.

Voor Jan-Dirk is het duidelijk waar de vereniging naartoe wil. Hij gaat er daarbij van uit dat iedereen het beleidsplan kent. Welke filosofie en droom jagen we na? Deze droom staat gedefinieerd op blz. 10 van het beleidsplan:
Wij stimuleren onze leden om zich op hun eigen niveau en tempo zo goed mogelijk te ontwikkelen. We verbeteren zwem- en speltechnieken en optimaliseren de lichamelijke conditie van onze leden. Dit alles om o.a. bij wedstrijden goede individuele en teamprestaties neer te zetten. Het doel daarbij is om voor al onze geledingen een regionale topclub én een optimale, gezellige plek voor recreatieve sportbeoefening te zijn”.

De droom en de kernwaarden zijn er dus. Hij ontwikkelt en verbetert graag. De focus staat beschreven in hoofdstuk 5 (Gedrag en communicatie). Daar gaan leden en vrijwilligers dus de komende drie jaar mee aan de slag. Geholpen door een heldere organisatiestructuur waarin de commissies een leidende rol hebben met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.
Daarbij is de Octopusgroep opgericht. Deze bestaat uit bestuurs- en commissieleden die gezamenlijk uitvoering geven aan de diverse beleidsthema’s. Het bestuur heeft hierin een toetsende rol en Jan-Dirk speelt graag de verbindende factor als het gaat om gedrag en communicatie.

Na zijn toelichting wordt Jan-Dirk gekozen tot voorzitter. Uit handen van René ontvangt hij het bestuursspeldje en hij neemt plaats aan de bestuurstafel.

René en Brenda leveren op 1 oktober hun speldje in en dragen de activiteiten over aan het nieuwe bestuur. Er is een overdrachtsdocument gemaakt en diverse (werk)documenten die bewaard moeten blijven, worden bewaard in een dropbox. De financiële afsluiting is goed doorgesproken in de bestuursvergadering van 5 september. Voor hen is het een bewogen periode geweest waar ze overigens goed op terugkijken. Nu is het tijd om daadwerkelijk gestalte te geven aan het opgestelde beleidsplan. Jan-Dirk is een meer dan geschikte kandidaat om hier invulling aan te geven.

De ALV dankt René en Brenda voor het vele werk wat zij verzet hebben. Op de kerstborrel zal aandacht geschonken worden aan het afscheid. Jan-Dirk kan altijd een beroep op hen doen de komende periode.
De werving naar een nieuwe secretaris en een algemeen lid gaat onverminderd voort.

Jan-Dirk bedankt de leden voor hun aanwezigheid en openheid en sluit de vergadering om 21.15u.

Ingelaste ALV

Zoals jullie weten stoppen René en Brenda per 1 oktober met hun bestuurstaken. Door het bestuur is de afgelopen periode tijd en energie gestoken in het zoeken naar opvolging.

Vlak voor de zomervakantie heeft Jan-Dirk van de Laar aangegeven belangstelling te hebben voor het voorzitterschap. Hierover zijn René en Brenda met hem in gesprek gegaan. Na de zomervakantie ontving het bestuur een mail van Jan-Dirk waarin hij solliciteert naar het voorzitterschap van Aegir.
Tot nu toe is alleen deze sollicitatie naar het voorzitterschap bij het bestuur bekend. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor deze functie. Voor de functie van secretaris hebben zich geen kandidaten gemeld.

Een nieuwe voorzitter dient te worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarom heeft het bestuur een extra ALV uitgeschreven die gehouden wordt op woensdag 28 september a.s. in de vergaderzaal van de Aquarant/ir. Ottenbad. De vergadering begint om 20.15u en zal volledig in het teken staan van de kennismaking met Jan-Dirk van de Laar (en mogelijke andere kandidaten die zich nog melden) en daarna de verkiezing van een nieuwe voorzitter.

Je aanwezigheid stellen we zeer op prijs. 

Wil je de motivatie van Jan-Dirk lezen, stuur dan een mail naar de secretaris of vraag één van de bestuursleden.

Van de bestuurstafel 7

De diverse vieringen van het 85-jarig bestaan zijn achter de rug. Leden en vrijwilligers hebben genoten van de georganiseerde activiteiten! Op de website zijn de verslagen van deze activiteiten te lezen en de daarbij horende foto’s te bekijken. 

De tweede Octopusavond werd gehouden op 26 mei en het is mooi om te zien hoe de diverse commissies, samen met het bestuur, gestalte geven aan de uitwerking van de diverse beleidsthema’s. Het verslag van deze avond vind je elders op de website. De volgende Octopusavond staat gepland op 8 september 2016.

Het bestuur heeft zich de afgelopen weken intensief bezig gehouden met het werven van mensen die zitting willen nemen in het bestuur. René en Brenda hebben tijdens de ALV begin april aangegeven dat zij op 1 oktober willen stoppen met hun bestuurstaken.

Een flyer werd ontworpen en gedrukt. Met deze flyer zijn ouders, leden en andere belangstellenden actief uitgenodigd om eens na te denken over de vraag of een bestuursfunctie iets voor hen is. De elementaire avonden en de trainingen van wedstrijdzwemmen en waterpolo zijn hiervoor bezocht en we hebben een aantal prettige gesprekken hierover gevoerd.
Beide vacatures zijn op de website en Facebookpagina geplaatst en ook zijn alle Aegir-vrijwilligers aangeschreven met de vraag om actief mee te denken in onze zoektocht naar opvolging.

Naast deze interne inspanningen zijn we ook extern gaan werven. Het Vrijwilligerspunt Eindhoven werd namelijk ingeschakeld. Nu staan beide vacatures al een week of zes op de website ‘Eindhoven doet’. De vacature voor secretaris is zelfs enige tijd ‘stervacature’ geweest. Dit betekent dat deze prominent zichtbaar was op deze website. Ook hebben beide vacatures op A3-formaat in de etalage gehangen van het Vrijwilligerspunt op de Hoogstraat!

Ondertussen willen we een goede overdracht mogelijk maken. Daarom worden op dit moment documenten:

  • die bewaard moeten blijven
  • waarmee regelmatig gewerkt wordt
  • waarop in de nabije toekomst actie op moet worden ondernomen

in een Dropbox geplaatst die toegankelijk is voor bestuursleden. 

Vast staat dat de welverdiende zomervakantie voor de deur staat. Werkzaamheden worden afgerond en koffers worden gepakt. Tijd om uit te rusten en te genieten van alles wat de zomer zo speciaal maakt!

Het bestuur houdt reces van do 21 juli t/m vr 2 september en de eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op maandag 5 september.

Wij bedanken onze leden en vrijwilligers voor hun (sportieve) inzet. Wij wensen jullie een mooie zomer toe en zien jullie graag terug bij de start van het nieuwe seizoen! 

Log in of maak een account