log in

Van de bestuurstafel 5

Zoals je weet zijn wij als bestuur bezig met het maken van beleid voor de periode 2016 t/m 2018. Hierover hebben we jullie de afgelopen maanden via de website regelmatig op de hoogte gehouden.

Verenigingsbeleid bestaat uit de benodigde stappen om te winnen en is gestoeld op goede voorbereiding, onderzoek, draagvlak binnen de vereniging, de uitvoering volgen en indien nodig aanvullende initiatieven nemen om je doel te bereiken. In januari 2015 zijn we hiermee gestart.

Op 12 maart jl. hebben we een visie-avond georganiseerd waarin we met een grote groep belangstellende leden gesproken hebben over onze mooie vereniging, waar we nu staan en wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

Dit was een goede avond waarin we veel input hebben gekregen. Tijdens die avond werd door ons toegezegd dat we alle input zouden verwerken in het beleidsplan en dat dit plan dan in het najaar voorgelegd zou worden aan een afvaardiging van de leden die deze avond (12 maart) aanwezig waren. De zogenaamde ‘klankbordgroep’.

Eind november waren we uiteindelijk zover dat we het conceptplan konden voorleggen aan deze klankbordgroep. Leden werden uitgenodigd om op 10 december het gesprek hierover aan te gaan en het concept beleidsplan werd daarbij aan hen toegestuurd ter voorbereiding.

In dit conceptplan staan onder andere:

 • de zogenaamde ‘stip op de horizon’ (waar wil Aegir naartoe werken?);
 • de vier kernwaarden van Aegir (wat vinden de leden van Aegir belangrijk?);
 • de beleidsthema’s die gehangen zijn aan deze vier kernwaarden.

Die avond hebben we getoetst of:

 1. de inhoud van het beleidsplan voldoet aan de input die op 12 maart gegeven is, en
 2. men zich kon vinden in de ‘stip op de horizon’, de kernwaarden en de beleidsthema’s.

Dit bleek gelukkig het geval te zijn en daarna hebben we met deze klankbordgroep bepaald welke beleidsthema’s in 2016 gezamenlijk opgepakt gaan worden. Dit zijn:

 1. 5.1.1        Organisatie, samenwerking en toekomst (kernwaarde ‘één vereniging’);
 2. 5.3.2        Jeugd (kernwaarde ‘gezelligheid’);
 3. 5.2.2        Omgaan met elkaar (kernwaarde ‘kwaliteit’);
 4. 5.4.1        Benutten van de kweekvijver (kernwaarde ‘prestatie en ambitie’);
 5. 5.1.2        Communicatie en bereikbaarheid (kernwaarde ‘één vereniging);
 6. 5.2.3        Voldoende en vernieuwend kader (kernwaarde ‘kwaliteit’)

Wij zorgen voor een ‘actieplanformat’ dat gehanteerd gaat worden voor het opstellen van de diverse acties. Dit format wordt vervolgens naar alle commissies gestuurd zodat ermee aan de slag kan worden gegaan.

In 2016 worden kwartaalbijeenkomsten georganiseerd waarop (een afvaardiging van) alle commissies en het bestuur bij elkaar komen om o.a. de voortgang van de diverse acties te bespreken. Ook zijn we van plan om regelmatig zogenaamde ‘klankbordavonden’ te organiseren waarop leden, ouders en vrijwilligers hun input kunnen leveren en vragen kunnen stellen.

Nu is het tijdstip daar om het conceptbeleidsplan met jullie allemaal te delen. Zie hiervoor de bijlage.

Beleid maken we samen! Heb je een vraag, opmerking of een idee wat je graag met ons wilt delen? Neem contact met ons op via secretaris@aegir-eindhoven.nl. We gaan graag met je in gesprek!